แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[หนองม่วงไข่][พร0023.6/5269-23พค66]การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2566[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 70
[เมืองแพร่][พร0023.3/5268-23พค66]ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและ อบต.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 85
[อบจ.][พร0023.6/5130-16พค66]การขอออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น[อบจ.] เขียนโดย Admin 75
[ร้องกวาง][พร0023.5/5204-22พค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 96
[ร้องกวาง][พร0023.5/5202-22พค66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 106
[ทีมประเมิน LPA 66][พร0023.6/ว2002-22พค66]ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2566[ทีมประเมิน LPA 66] เขียนโดย Admin 645
[เด่นชัย][พร0023.5/172-19พค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 89
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/170-19พค66]ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 81
[อบจ.][พร0023.6/4805-11พค66]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลาไปต่างประเทศ[อบจ.] เขียนโดย Admin 76
[อบจ.][พร0023.5/4969-15พค66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 72