แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมือง][พร0023.6/5504-30พค66]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 66
[เมือง][พร0023.5/5632-2มิย66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.[เมือง] เขียนโดย Admin 66
[อบจ.][พร0023.6/5634-2มิย66]เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 19 มิถุนายน 2565[อบจ.] เขียนโดย Admin 63
[อบจ.][พร0023.6/5387-29พค66]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจส่วนตัว[อบจ.] เขียนโดย Admin 88
[อบจ.][พร0023.5/5527-31พค66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 63
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.6/179-30พค66]แจ้งจัดทำโครงการเมืองสุขภาพดีฯ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 69
[เมืองแพร่][พร0023.6/178-30พค66]แจ้ง อปท.ดังกล่าวดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายฯ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 60
[สอง][พร0023.6/5462-30พค66]ตอบหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ[สอง] เขียนโดย Admin 66
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/5439-29พค66]การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 66
[ลอง][พร0023.4/5424-29พค66]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[ลอง] เขียนโดย Admin 81