แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ทม.แพร่][พร0023.5/4230-11เมษ67]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 102
[เมืองแพร่][พร0023.6/4237-17เมษ67]ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 67
[อบจ.][พร0023.2/136-11เมษ67]แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขฯ[อบจ.] เขียนโดย Admin 79
[สูงเม่น][พร0023.1/4195-11เมษ67]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 121
[เมืองแพร่][พร0023.4/4172-11เมษ67]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 94
[สอง][พร0023.4/4171-11เมษ67]ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองคืการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2[สอง] เขียนโดย Admin 83
[อบจ.][พร0023.5/4077-9เมษ67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการ อบจ.แพร่ผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[อบจ.] เขียนโดย Admin 102
[ทม.แพร่][พร0023.5/4073-9เมษ67]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 107
[สอง][พร0023.5/4068-9เมษ67]แจ้ง อบต.เตาปูนดำเนินการแก้ไขเอกสารฯ[สอง] เขียนโดย Admin 87
[เมืองแพร่][พร0023.5/4010-5เมษ67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท นายธีระศักดิ์ เหมืองหม้อ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 165