แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ร้องกวาง][พร0023.3/64-22กพ66]แจ้งขอความอนุเคราะห์ อบต.ห้วยโรง ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 53
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1930-21กพ66]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 88
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1934-21กพ66]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 61
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1932-21กพ66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 308
[สูงเม่น][พร0023.1/1882-21กพ66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 64
[วังชิ้น][พร0023.2/1941-22กพ66]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัตงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563(ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 215
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1887-21กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 58
[ร้องกวาง][พร0023.5/1888-21กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 77
[วังชิ้น][พร0023.5/62-21กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 54
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1901-21กพ66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 76