แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เด่นชัย][พร0023.5/392-16พย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 76
[เมืองแพร่][พร0023.4/13295-17พย65]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งว่าง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 84
[อบจ.][พร0023.2/4241-16พย65]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2566[อบจ.] เขียนโดย Admin 80
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/13181-15พย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 83
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/13049-10พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 60
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/13047-10พย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 51
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/13183-15พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 45
[อบจ.][พร0023.5/13176-14พย65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 35
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/13133-14พย65]การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 53
[วังชิ้น][พร0023.5/387-11พย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 53