แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.3/3705-29มีค67]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 63
[ทม.แพร่][พร0023.3/3635-28มีค67]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 60
[อบจ.][พร0023.5/3697-29มีค67]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 82
[อบจ.][พร0023.5/3644-28มีค67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นายบุญเลี้ยง ครองชัย[อบจ.] เขียนโดย Admin 110
[เด่นชัย][พร0023.5/118-28มีค67]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 89
[สอง][พร0023.4/3608-28มีค67]การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่[สอง] เขียนโดย Admin 111
[วังชิ้น][พร0023.2/3610-28มีค67]การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 126
[ทม.แพร่][พร0023.2/3562-27มีค67]พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศ[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 124
[ทม.แพร่][พร0023.3/3367-21มีค67]ประธานสภาท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 95
[ทม.แพร่][พร0023.5/3470-25มีค67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 122