แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.5/399-22พย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 50
[เมืองแพร่][พร0023.5/13483-21พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญซนึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 78
[เมืองแพร่][พร0023.5/13475-21พย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 57
[ลอง][พร0023.5/13473-21พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ลอง] เขียนโดย Admin 63
[ลอง][พร0023.5/13470-21พย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[ลอง] เขียนโดย Admin 48
[เมืองแพร่][พร0023.5/13444-21พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 48
[เด่นชัย][พร0023.5/394-18พย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 51
[เมืองแพร่][พร0023.6/13356-18พย65]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั้่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยครั้งที่ 4/2565[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 52
[วังชิ้น][พร0023.4/13320-17พย65]การจัดสรรงบปราะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 61
[วังชิ้น][พร0023.5/13321-17พย65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัมนตาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 65