แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทสบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2361-1มีค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 453
[เทศบาลเมือง][พร0023.3/2325-25กพ64]การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 456
[เด่นชัย][พร0023.4/2278-24กพ64]อนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล โครงการซ่อมแซมเมรุฌาปนสถานเหมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 506
[สอง][พร0023.5/2282-24กพ64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[สอง] เขียนโดย Admin 449
[เด่นชัย][พร0023.3/2255-24กพ64]การดำเนินโครงการส่ง้สริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ conference[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 442
[เมืองแพร่][พร0023.3/2199-23กพ64]การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ conference[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 408
[อบต.ไทรย้อย][พร0023.5/77-23กพ64]การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ GMFIS[อบต.ไทรย้อย] เขียนโดย Admin 489
[อบจ.][พร0023.5/2184-23กพ64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 433
[สูงเม่น][พร0023.5/2150-22กพ64]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 475
[อบจ.][พร0023.3/2114-22กพ64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจส่วนตัว[อบจ.] เขียนโดย Admin 471