แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.5/4998-3พค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชกรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่ 2)[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 253
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/4740-28เมษ64]การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำฯ[เทศบลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 284
[สูงเม่น][พร0023.5/4522-22เมษ64]การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ลูกจ้างประจำ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 290
[เทสบาลเมืองแพร่][พร0023.5/4679-26เมษ64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 291
[อบจ.][พร0023.5/4680-26เมษ64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[อบจ.] เขียนโดย Admin 295
[อบจ.][พร0023.3/4615-23เมษ64]ขอความอนุเคราะห์มอบหมายผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 286
[วังชิ้น][พร0023.2/4571-23เมษ64]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 91 กลับต้นสังกัด[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 280
[สอง][พร0023.3/4562-23เมษ64]ขอทำความตกลงกีณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) 2561[สอง] เขียนโดย Admin 273
[ร้องกวาง][พร0023.5/4523-22เมษ64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 283
[สูงเม่น][พร0023.5/4514-22เมษ64]การจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 298