แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/3990-5เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 324
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/3992-5เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 300
[เมืองแพร่][พร0023.3/127-5เมษ64]แจ้งการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลตำบลทุ่งโฮ้งชั่วคราว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 341
[อบจ.][พร0023.2/3953-2เมษ64]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กาบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง[อบจ.] เขียนโดย Admin 307
[ลอง][พร0023.3/3944-2เมษ64]การขอถอนหลักทรัพย์ประกันการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล[ลอง] เขียนโดย Admin 338
[อบจ.][พร0023.1/3949-2เมษ64]การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ[อบจ.] เขียนโดย Admin 291
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/3872-1เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่้นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 306
[อบจ.][พร0023.1/3826-1เมษ64]การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้่รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัมนาประเทศ[อบจ.] เขียนโดย Admin 340
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/3656-29มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 305
[อบจ.][พร0023.3/3728-30มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 283