แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เด่นชัย][พร0023.3/14663-3ธค64]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 277
[เมืองแพร่][พร0023.3/14660-3ธค64]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 259
[วังชิ้น][พร0023.3/14665-3ธค64]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 305
[ร้องกวาง][พร0023.5/14438-30พย64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 291
[ร้องกวาง][พร0023.5/14436-30พย64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 270
[สูงเม่น][พร0023.3/14575-2ธค64]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 245
[เมืองแพร่][พร0023.5/14547-1ธค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้พนักงานครูเทศบาล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 285
[ร้องกวาง][พร0023.5/14545-1ธค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 233
[ร้องกวาง][พร0023.5/14541-1ธค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 257
[เมืองแพร่][พร0023.5/14549-1ธค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 234