แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/5594-19พค65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 229
[ลอง][พร0023.5/5573-18พค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท นางวนิดา ติใจ[ลอง] เขียนโดย Admin 346
[อบจ.][พร0023.3/4837-27เมษ65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจ[อบจ.] เขียนโดย Admin 260
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/4965-29เมษ65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 213
[อบจ.][พร0023.5/5447-12พค65]สั่งจ่ายบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท นายถา สุขวัฒนานนท์[อบจ.] เขียนโดย Admin 286
[อบจ.][พร0023.5/5449-12พค65]สั่งจ่ายบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท นางสำรวล ไชยเนตร[อบจ.] เขียนโดย Admin 285
[สูงเม่น][พร0023.1/5396-11พค65]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 232
[เด่นชัย][พร0023.2/5389-11พค65]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 281
[ลอง][พร0023.5/153-10พค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[ลอง] เขียนโดย Admin 243
[อบจ.][พร0023.3/5243-9พค65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 222