แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.3/4615-23เมษ64]ขอความอนุเคราะห์มอบหมายผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 320
[วังชิ้น][พร0023.2/4571-23เมษ64]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 91 กลับต้นสังกัด[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 312
[สอง][พร0023.3/4562-23เมษ64]ขอทำความตกลงกีณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) 2561[สอง] เขียนโดย Admin 302
[ร้องกวาง][พร0023.5/4523-22เมษ64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 307
[สูงเม่น][พร0023.5/4514-22เมษ64]การจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 323
[วังชิ้น][พร0023.5/4511-22เมษ64]โอนเงินำกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 316
[ลอง][พร0023.5/4510-22เมษ64]โอนเงินำกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[ลอง] เขียนโดย Admin 316
[เมืองแพร่][พร0023.3/4473-21เมษ64]ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 1093
[สูงเม่น][พร0023.5/4430-20เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 401
[เมืองแพร่][พร0023.3/4226-9เมษ64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ่ทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ิ 7) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 355