แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ร้องกวาง][พร0023.5/4907-28เมษ65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 197
[สอง][พร0023.1/4807-27เมษ65]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่[สอง] เขียนโดย Admin 319
[เมืองแพร่][พร0023.3/4778-26เมษ65]การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 242
[เมืองแพร่][พร0023.3/4784-26เมษ65]ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 195
[เมืองแพร่][พร0023.1/4757-26เมษ65]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 209
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/4749-26เมษ65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรกรณีเดินทางออกนอกเขตจังหวัด[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 225
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/4735-26เมษ65]ขอยุบตำแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 217
[เด่นชัย][พร0023.3/4738-26เมษ65]ขอให้เปิดบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคารพร้อมทั้งโอนเงินคงเหลือและดอกเบี้ยผ่านระบบ Teller Payment[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 213
[อบจ.][พร0023.3/4673-25เมษ65]ขอเชิญประชุมการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566[อบจ.] เขียนโดย Admin 208
[อบจ.][พร0023.4/4669-25เมษ65]การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 192