แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สูงเม่น][พร0023.5/4514-22เมษ64]การจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 323
[วังชิ้น][พร0023.5/4511-22เมษ64]โอนเงินำกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 316
[ลอง][พร0023.5/4510-22เมษ64]โอนเงินำกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[ลอง] เขียนโดย Admin 316
[เมืองแพร่][พร0023.3/4473-21เมษ64]ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 1104
[สูงเม่น][พร0023.5/4430-20เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 402
[เมืองแพร่][พร0023.3/4226-9เมษ64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ่ทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ิ 7) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 355
[สูงเม่น][พร0023.5/4175-8เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให่แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 367
[เมืองแพร่][พร0023.5/4118-7เมษ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบัคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564[เมืองแพร่]) เขียนโดย Admin 372
[อบจ.][พร0023.5/4123-7เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[อบจ.] เขียนโดย Admin 327
[อบจ.][พร0023.3/4117-7เมษ64]ประชาสัมพันธ์การสรรหากรมการสุขภาพแห่งชาติ[อบจ.] เขียนโดย Admin 341