แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว86-10กพ65]แผนดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เขียนโดย Admin 450
[พร0023.1/ว578-10กพ65]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ เขียนโดย Admin 430
[พร0023.1/ว565-9กพ65]การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 471
[พร0023.1/ว84-7กพ65]มอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ เขียนโดย Admin 432
[พร0023.1/ว]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 337
[พร0023.1/ว533-7กพ65]แจ้งเตรียมความพร้อมในการประชุมและลงนามความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ(MOU) ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 442
[พร0023.1/ว78-7กพ65]ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมรถดับเพลิง เขียนโดย Admin 372
[พร0023.1/ว77-7กพ65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 360
[พร0023.1/ว459-1กพ65]โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 581
[พร0023.1/ว412-28มค65]การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่าง - ญี่ปุ่น เขียนโดย Admin 413