แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว497-9ธค63]แจ้งกำหนดโครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 509
[พร0023.1/ว496-9ธค63]ปรับกำหนดการจัดฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 481
[พร0023.1/ว489-4ธค63]แจ้งปรับกำหนดการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการลบริหารราชการของนักบริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 449
[พร0023.1/ว488-4ธค63]การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่ เขียนโดย Admin 426
[พร0023.1/ว487-4ธค63]ปฏิทินการสอบภาษาอังกษของสถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 408
[พร0023.1/ว482-4ธค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 เขียนโดย Admin 408
[พร0023.1/ว5589-4ธค63]การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 472
[พร0023.1/ว478-1ธ.ค.63]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 384
[พร0023.1/ว475-30พย63]กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 - 4 หลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนของ อปท. เขียนโดย Admin 418
[พร0023.1/ว474-30พย63]กำการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 - 4 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เขียนโดย Admin 496