แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว214-2พค65]รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 404
[พร0023.4/ว1619-29เมษ65]ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 442
[พร0023.4/ว212-28เมษ65]ขอให้ อปท.เร่งรัดดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ภายใน 29 เมษายน 2565 เขียนโดย Admin 347
[พร0023.4/ว1516-22เมษ65]การทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 382
[พร0023.4/ว1265-31มีค65]การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เขียนโดย Admin 527
[พร0023.4/ว175-24มีค65]ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.ในจังหวัดแพร่ ให้สาธารณชนทราบ เขียนโดย Admin 486
[พร0023.4/ว160-18มีค65]แจ้งกำหนดปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ เขียนโดย Admin 486
[พร0023.4/ว1068-16มี.ค.65]การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะพ.ศ...... เขียนโดย Admin 434
[พร0023.4/ว154-11มี.ค.65]ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 477
[พร0023.4/ว152-10มี.ค.65]แบบสอบถามการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 378