แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว742-11ก.พ.64]ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 460
[พร0023.4/ว71-8กพ64]การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 451
[พร0023.4/ว626-4กพ64]การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 472
[พร0023.4/ว59-28มค64]แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม เขียนโดย Admin 532
[พร0023.4/ว506-28มค64]แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 464
[พร0023.4/ว505-28มค64]ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 461
[พร0023.4/ว286-15มค64]การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 565
[พร0023.4/ว285-15มค64]การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 573
[พร0023.4/ว172-11มค64]แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 505
[พร0023.4/ว135-8มค64]แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 704