แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว277-18มิย64]แจ้งเผยแพร่หนังสือ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 435
[พร0023.4/ว248-7มิย64]แจ้งกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 485
[พร0023.4/ว2308-27พค64]แจ้งผลการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เกี่ยวกับการประชุมสภาครั้งแรกฯ เขียนโดย Admin 474
[พร0023.4/ว231-25พค64]การให้ความเห็นตามข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. 2537 เขียนโดย Admin 425
[พร0023.4/ว230-25พค64]กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งกฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เขียนโดย Admin 427
[พร0023.4/ว217-19พค64]จัดส่งตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการฯ เขียนโดย Admin 454
[พร0023.4/ว2133/ว2132-14พค64]การมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่นายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เขียนโดย Admin 449
[พร0023.4/ว2115-13พค64]การดำเนินคดีตามมติคณะรัฐมนตรี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 452
[พร0023.4/ว2001-6พค64]การขยายเวลาการดำเนินการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 481
[พร0023.4/ว194-30เมษ64]การสำรวจข้อมูลหอพักในพื้นที่และรายงานตามแบบสำรวจหอพักฯ เขียนโดย Admin 544