แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว453-2พย64]แจ้ง อปท.แจ้งข้อมูลตามแบบแจ้งรายชื่อผ่าน Google Form เขียนโดย Admin 471
[พร0023.4/ว452-2พย64]แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ เขียนโดย Admin 471
[พร0023.4/ว4690-29ตค64]ภารกิจการจัดเลือกตั้งสมาชิก อบต.และ นายก อบต. เขียนโดย Admin 432
[พร0023.4/ว4540-20ตค64]การรายงานเหตุการกระทำความผิดมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และความผิดอื่น ฯ เขียนโดย Admin 438
[พร0023.4/ว4481-18ตค64]แก้ไขคำผิด และเพื่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อปท. เขียนโดย Admin 479
[พร0023.4/ว4442-14ตค64]การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 435
[พร0023.4/ว4359-7ตค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิดสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 436
[พร0023.4/ว4350-7ตค64]ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 447
[พร0023.4/ว419-7ตค64]ผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งของ อปท. เขียนโดย Admin 465
[พร0023.4/ว4340-6ตค64]การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและรักษาลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต. เขียนโดย Admin 587