แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2202-13มิย65]ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ อปท. เขียนโดย Admin 406
[พร0023.4/ว257-2มิ.ย.65]ขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก เขียนโดย Admin 397
[พร0023.4/ว1901-23พค65]การประเมินการใช้ประโยชน์จากการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.(ELE) เขียนโดย Admin 380
[พร0023.4/ว1830-17พค65]ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ เขียนโดย Admin 354
[พร0023.4/ว1829-17พค65]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เขียนโดย Admin 605
[พร0023.4/ว240-17พค65]การสัมมนา ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ อปท.(พ.ศ. 2566 - 2570) เขียนโดย Admin 467
[พร0023.4/ว1749-10พค65]แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 480
[พร0023.4/ว220-5พค65]รายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เขียนโดย Admin 398
[พร0023.4/ว1657-3พค65]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย เขียนโดย Admin 377
[พร0023.4/ว1656-3พค65]ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ เขียนโดย Admin 387