แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว361-17ต.ค.65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 266
[พร0023.5/ว3823-18ต.ค.65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 งวดที่9/2565 เขียนโดย Admin 544
[พร0023.5/ว3804-17ตค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 371
[พร0023.5/ว356-17ตค65]หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาฝึกการอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัตติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย Admin 269
[พร0023.5/ว3775-11ตค65]การควบคุมและการป้องกันการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ อปท. เขียนโดย Admin 290
[พร0023.5/ว352-11ตค65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท.ประจำเดือนกันยายน 2565 เขียนโดย Admin 348
[พร0023.5/ว3762-11ตค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 339
[พร0023.5/ว3707.5-6ต.ค.65]หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 279
[พร0023.5/ว342-6ต.ค.65]แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เขียนโดย Admin 188
[พร0023.5/ว341-6ต.ค.65]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยประจำเดือนสิงหาคม 2565 เขียนโดย Admin 187