แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว3415-7กย66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 265
[พร0023.5/ว3362-4กย66]ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 399
[พร0023.5/ว403-5กย66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 171
[พร0023.5/ว3374-5กย66]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 147
[พร0023.5/ว400-5กย66]การอนุมัติผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Admin 191
[พร0023.5/ว401-5กย66]กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อดัวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 157
[พร0023.5/ว402-5กย66]กรมธนารักษ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุฯ เขียนโดย Admin 156
[พร0023.5/ว3377-5กย66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 108 ปี หลักสูตร ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง เขียนโดย Admin 209
[พร0023.5/ว3371-5กย66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 237
[พร0023.5/ว399-4กย66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 131