แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4166-10พย65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 144
[พร0023.5/ว4161-10พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 146
[พร0023.5/ว4160-10พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 300
[พร0023.5/ว397-9พย65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 188
[พร0023.5/ว4139-9พย65]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 195
[พร0023.5/ว4127-8พย65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 276
[พร0023.5/ว390-7พ.ย.65]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 295
[พร0023.5/ว4090-4พ.ย.65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค.2565 เขียนโดย Admin 221
[พร0023.5/ว4089-4พ.ย.65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค.2565 เขียนโดย Admin 218
[พร0023.5/ว387-3พย65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 189