แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4062-3พย65]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ฯ เขียนโดย Admin 235
[พร0023.5/ว4058-3พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 381
[พร0023.5/ว4059-3พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 230
[พร0023.5/ว4040-2พย65]มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 235
[พร0023.5/ว378-31ตค65]แจ้งการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9/2565 เขียนโดย Admin 258
[พร0023.5/ว377-1พย65]แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 300
[พร0023.5/ว376-31ตค65]การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ เขียนโดย Admin 184
[พร0023.5/ว375-31ตค65]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2565 เขียนโดย Admin 163
[พร0023.5/ว374-31ตค65]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริหารนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยในเดือน กันยายน 2565 เขียนโดย Admin 184
[พร0023.5/ว3965-28ตค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 161