แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว374-21สค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 169
[พร0023.5/ว3039-10สค66]การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 242
[พร0023.5/ว3090-15สค66]ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เขียนโดย Admin 219
[พร0023.5/ว3070-11สค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เขียนโดย Admin 236
[พร0023.5/ว364-10สค66]แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ด้วย GFMIS Token key เขียนโดย Admin 297
[พร0023.5/ว362-11สค66]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เขียนโดย Admin 332
[พร0023.5/ว3012-8สค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 241
[พร0023.5/ว353-7สค66]การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Admin 194
[พร0023.5/ว352-7สค66]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบุัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมิถุนายน 2566 เขียนโดย Admin 150
[พร0023.5/ว351-7สค66]กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 174