แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว606-12กพ67]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2566 เขียนโดย Admin 244
[พร0023.5/ว65-9กพ67]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 144
[พร0023.5/ว593-9กพ67]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2567 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 208
[พร0023.5/ว59-7กพ67]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 182
[พร0023.5/ว548-6กพ67]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากร อปท.สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตาม ว 219 ของ อปท. เขียนโดย Admin 377
[พร0023.5/ว53กพ67]แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำปีฯ ส่งรายงานดังกล่าวมาทางจังหวัด เขียนโดย Admin 337
[พร0023.5/ว494-1กพ67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 250
[พร0023.5/ว479-31มค67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นที่เบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค เขียนโดย Admin 325
[พร0023.5/ว47-31มค67]จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 339
[พร0023.5/ว43-30มค67]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 253