แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว339-5ตค65]แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือการใช้จ่านเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 เขียนโดย Admin 237
[พร0023.5/ว3698-5ตค65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขของ อปท. เขียนโดย Admin 160
[พร0023.5/ว3697-5ตค65]การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมของ อปท. เขียนโดย Admin 163
[พร0023.5/ว350-5ตค65]แต่งตั้งคณะทำงานในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบ 2566 และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ .2565 เขียนโดย Admin 138
[พร0023.5/ว3687-4ตค65]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. สำหรับสถานศึกษาฯ สำหรับปีงบ 65 เขียนโดย Admin 209
[พร0023.5/ว3670-3ตค65]การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 228
[พร0023.5/ว329-3ตค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 182
[พร0023.5/ว330-3ตค65]แจ้งผลการอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 257
[พร0023.5/ว3664-30กย65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ปละภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 248
[พร0023.5/ว3607-28กย65]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 271