แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว486-20ตค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 177
[พร0023.5/ว3988-19ตค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 233
[พร0023.5/ว465-12ตค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 184
[พร0023.5/ว3888-11ตค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ เขียนโดย Admin 340
[พร0023.5/ว3850-9ตค66]การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนของ อปท. เขียนโดย Admin 382
[พร0023.5/ว454-9ตค66]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน กันยายน 2566 เขียนโดย Admin 328
[พร0023.5/ว452-9ตค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 161
[พร0023.5/ว449-6ตค66]แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2566 เขียนโดย Admin 323
[พร0023.5/ว3793-4ตค66]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนกันยายน 2566 เขียนโดย Admin 275
[พร0023.5/ว3794-4ตค66]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 173