แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5064-24พย64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 เขียนโดย Admin 683
[พร0023.5/ว488-23พย64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 423
[พร0023.5/ว5000-19พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. เขียนโดย Admin 463
[พร0023.5/ว4977-18พย64]รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรับทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Admin 442
[พร0023.5/ว4952-17พย64]แจ้งโอนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็ก ในศพด.ของ อปท. เขียนโดย Admin 704
[พร0023.5/ว4919-15พ.ย.64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 งวดที่ 10/2564 เขียนโดย Admin 653
[พร0023.5/ว476-12พย64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 486
[พร0023.5/ว475-11พย64]แจ้งรายละเอียดและการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท.ประจำเดือนตุลาคม 2564 เขียนโดย Admin 565
[พร0023.5/ว4898-11พย64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเป็นกค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2 เขียนโดย Admin 378
[พร0023.5/ว472-10พย64]แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์แบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ เขียนโดย Admin 488