แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว173-23มีค65]แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เขียนโดย Admin 476
[พร0023.5/ว170-23มีค65]แจ้ง อปท.รวบรวมข้อมูลในแบบ ตส.2 และแบบ 1-10 เขียนโดย Admin 524
[พร0023.5/ว1151-22มีค65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Admin 554
[พร0023.5/ว168-21มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 371
[พร0023.5/ว161-18มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 432
[พร0023.5/ว1113-18มีค65]แนวทางการดำนินการควบคุมและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 482
[พร0023.5/ว1093-18มีค65]หลักเกณฑ์และวิธรปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เขียนโดย Admin 387
[พร0023.5/ว1095-18มีค65]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เขียนโดย Admin 396
[พร0023.5/ว158-16มี.ค.65]แจ้งได้รับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565 รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 441
[พร0023.5/ว157-15มี.ค.65]แจ้งได้รับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565 รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 426