แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4756-2พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 428
[พร0023.5/ว4757-2พย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 405
[พร0023.5/ว454-2พย64]การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าฯ เขียนโดย Admin 416
[พร0023.5/ว455-2พย64]แต่งตั้งคณะกรรมการในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 397
[พร0023.5/ว4755-2พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เขียนโดย Admin 376
[พร0023.5/ว4754-2พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงกักเก็บแหล่งน้ำให้แก่ อปท.ๅ เขียนโดย Admin 424
[พร002..5/ว450-29ตค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 476
[พร0023.5/ว4631-26ตค64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 620
[พร0023.5/ว4630-26ตค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 506
[พร00253.5/ว4629-26ตค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 593