แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว509-21ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 512
[พร0023.5/ว492-7ธค63]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ และขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่างขอบเขตงาน และการเบิกจ่าย ผ่านระบบ KTB เขียนโดย Admin 560
[พร0023.5/ว491-7ธค63]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 550
[พร0023.5/ว505-16ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 462
[พร0023.5/ว5757-15ธค63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 เขียนโดย Admin 550
[พร0023.5/ว503-15ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 535
[พร0023.5/ว5728-15ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมามณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลปละขยะมูลฝอย เขียนโดย Admin 501
[พร0023.5/ว5720-14ธค63]การเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ เขียนโดย Admin 927
[พร0023.5/ว14811-8ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 454
[พร0023.5/ว495-8ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 482