แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5315-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกาาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 393
[พร0023.5/ว5314-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 451
[พร0023.5/ว5313-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 552
[พร0023.5/ว466-23พย63]การกำกับดูแลเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เขียนโดย Admin 420
[พร0023.5/ว5290-18พย63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 418
[พร0023.5/ว465-18พย63]แจ้งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ตลอดจนให้บริหาร คู่สายโทรศัพท์ พร้อมทั้งบริหาร internet เขียนโดย Admin 400
[พร0023.5/ว5193-16พย63]หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการ ของกรมทางหลวงชนบท เขียนโดย Admin 490
[พร0023.5/ว458-13พย63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 537
[พร0023.5/ว5180-13พย63]โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 484
[พร0023.5/ว455-12พย63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 451