แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4321-6ตค64]การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนของ อปท. เขียนโดย Admin 505
[พร0023.5/ว413-5ตค64]แจ้งหน่วยการรับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 368
[พร0023.5/ว414-5ตค64]แนวทางการแจ้งผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เขียนโดย Admin 439
[พร0023.5/ว415-5ตค64]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เขียนโดย Admin 425
[พร0023.5/ว416-5ตค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 เขียนโดย Admin 418
[พร0023.5/ว4279-4ตค64]การอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 415
[พร0023.5/ว4264-1ตค64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เขียนโดย Admin 555
[พร0023.5/ว4262-1ตค64]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคัลงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 503
[พร0023.5/ว4243-30กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทำเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค(งวดที่ 2) เขียนโดย Admin 553
[พร0023.5/ว4242-30กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 428