แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว334-28กย64]หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีต่อหน่วยงานภาครัฐฯ เขียนโดย Admin 481
[พร0023.5/ว335-28กย64]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ให้แก่ อปท.งวดที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 494
[พร0023.5/ว4141-23กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบงเินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 577
[พร0023.5/ว4129-22กย64]หลักเกณฑ์และวธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 455
[พร0023.5/ว4128-22กย64]หลักเกณฑ์และวธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 463
[พร0023.5/ว389-15กย64]ขอยกเลิกแบบรายละเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ เขียนโดย Admin 498
[พร0023.5/ว4021-14กย64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบงเินอุดหนุนทั่วประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 562
[พร0023.5/ว385-13กย64]แจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงกาความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 519
[พร0023.5/ว3928-8กย64]ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 667
[พร0023.5/ว3953-10กย64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เขียนโดย Admin 793