แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว494-8ธค63]แจ้งการโอนเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปากครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 702
[พร0023.5/ว5663-8ธค63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามวพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก้ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 579
[พร0023.5/ว5662-8ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 595
[พร0023.5/ว5592-4ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เขียนโดย Admin 660
[พร0023.5/ว485-4ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 462
[พร0023.5/ว5561-3ธค63]การดำเนินการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้(ค่าK) เขียนโดย Admin 503
[พร0023.5/ว5511-1ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 580
[พร0023.5/ว5510-1ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) เขียนโดย Admin 619
[พร0023.5/ว5509-1ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 604
[พร0023.5/ว5508-1ธค63]การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 506