แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5407-26พย63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เขียนโดย Admin 492
[พร0023.5/ว5406-26พย63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 423
[พร0023.5/ว5405-26พย63]กการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เขียนโดย Admin 422
[พร0023.5/ว471-26พย63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 420
[พร0023.5/ว470-26พย63]การนำราคาน้ำมันมันหมุนเร็วบี 7 ไปใช้ในการคำนวฯราคากลางงานก่อสร้างฯ เขียนโดย Admin 423
[พร0023.5/ว5402-26พย63]การโอนจัดสรรงบประมาณาายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เขียนโดย Admin 440
[พร0023.5/ว5333-24พย63]แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 545
[พร0023.5/ว5535-24พย63]ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย Admin 407
[พร0023.5/ว5354-24พย63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) 2563 เขียนโดย Admin 433
[พร0023.5/ว5317-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 432