แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4898-11พย64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเป็นกค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2 เขียนโดย Admin 403
[พร0023.5/ว472-10พย64]แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์แบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ เขียนโดย Admin 512
[พร0023.5/ว471-10พย64]กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 429
[พร0023.5/ว470-10พย64]แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างของเขตงานฯ เขียนโดย Admin 454
[พร0023.5/ว4868-10พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 569
[พร0023.5/ว4865-10พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 359
[พร0023.5/ว4866-10พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 390
[พร0023.5/ว469-9พย64]การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ 2565 และเรื่อง การซักซ้อมะความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งรายงานการเงินฯ เขียนโดย Admin 424
[พร0023.5/ว463-8พย64]แจ้ง อปท.รายงานข้อมูลและยืนยันสถานะ ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 445
[พร0023.5/ว4803-5พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เขียนโดย Admin 508