แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1134-10มีค64]แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 ของ อปท. เขียนโดย Admin 121
[พร0023.3/ว1133-10มีค64]ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้มูลและข้อคิกเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขียนโดย Admin 116
[พร0023.3/ว1131-10มีค64]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 2562 เขียนโดย Admin 149
[พร0023.3/ว1005-3มีค64]แจ้งการปรับปรุงห้วงเวลาการจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เขียนโดย Admin 97
[พร0023.3/ว1114-9มีค64]แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 120
[พร0023.3/ว108-9มีค64]ขอสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Admin 97
[พร0023.3/ว1073-8มีค64]การขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล เขียนโดย Admin 63
[พร0023.3/ว1045-5มีค64]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 179
[พร0023.3/ว1049-5มีค64]การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 162
[พร0023.3/ว1017-4มีค64]กำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น เป็น สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงฯว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. 2562 เขียนโดย Admin 77