แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4432-29พย65]ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 168
[พร0023.3/ว4437-29พย65]มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 105
[พร0023.3/ว4436-29พย65]แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 124
[พร0023.3/ว4434-29พย65]โครงการ โรงเรียนพอเพียงปลูกผักรักษ์โลก เขียนโดย Admin 115
[พร0023.3/ว435-28พย65]ประชาสัมพันธ์การอบรมอัพเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดอย่างมีประสิทธิภาพฯ เขียนโดย Admin 125
[พร0023.3/ว434-25พย65]แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อปท. เขียนโดย Admin 190
[พร0023.3/ว433-25พย65]แจ้งขอความร่วมมือ อปท.รายงานผลการดำเนินงานผ่าน google forms เขียนโดย Admin 166
[พร0023.3/ว4361-23พ.ย.65]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าน้ำประปา) เขียนโดย Admin 81
[พร0023.3/ว421-22พย65]โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 142
[พร0023.3/ว422-22พย65]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 18-20 เขียนโดย Admin 81