แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว592-8ธค66]ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด อปท.สมัครเข้าร่วมโครงการเด็กล้านนาหุ่นดี สดใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 82
[พร0023.3/ว4754-7ธค66]ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ครั้งที่ 13 เขียนโดย Admin 93
[พร0023.3/ว4728-6ธค66]ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เขียนโดย Admin 113
[พร0023.3/ว4697-6ธค66]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 111
[พร0023.3/ว4698-6ธค66]โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยว่าด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เขียนโดย Admin 130
[พร0023.3/ว581-1ธค66]แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อปท.ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Admin 161
[พร0023.3/ว4667-1ธค66]การจัดส่งรายชื่อและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 137
[พร0023.3/ว4657-1ธค66]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด อปท.นักเรียนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 80
[พร0023.3/ว577-30พย66]การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฯ เขียนโดย Admin 144
[พร0023.3/ว4634-30พย66]การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 114