แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1162-11มีค64]การติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 174
[พร0023.3/ว1161-10มีค64]การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เขียนโดย Admin 119
[พร0023.3/ว115-11มีค64]ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 97
[พร0023.3/ว1113-9มีค64]การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 60
[พร0023.3/ว1112-9มีค64]การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 34
[พร0023.3/ว113-11มีค64]การรายผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 128
[พร0023.3/ว112-11มีค64]แจ้งท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อความครอบคลุมของ อปท.ในการเข้าร่วมการดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ เขียนโดย Admin 54
[พร0023.3/ว1141-10มีค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เขียนโดย Admin 157
[พร0023.3/ว1139-10มีค64]กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 94
[พร0023.3/ว1135-10มีค64]ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรือ อาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม 2563 เขียนโดย Admin 117