แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4778-21ธค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 144
[พร0023.3/ว4779-21ธค65]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เขียนโดย Admin 166
[พร0023.3/ว4759-21ธค65]การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เขียนโดย Admin 111
[พร0023.3/ว4756-21ธค65]ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ อปท. เขียนโดย Admin 125
[พร0023.3/ว4755-21ธค65]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เขียนโดย Admin 138
[พร0023.3/ว4754-21ธค65]การอนุมัติแก้ไขข้อความในการรายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ฯงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 82
[พร0023.3/ว4753-21ธค65]ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 166
[พร0023.3/ว4741-21ธค65]มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน เขียนโดย Admin 209
[พร0023.3/ว480-20ธค65]พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 68
[พร0023.3/ว478-19ธค65]ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน และอปท.ฯเข้าร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 115