แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว541-6กพ67]โครงการกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ อุปายิกาผู้อำนวยการสภาสกาชาดไทย ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.3/ว540-6กพ67]ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีรมอบรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 175
[พร0023.3/ว539-6กพ67]ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการิจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 8 เขียนโดย Admin 124
[พร0023.3/ว49-1กพ67]แจ้งประกาศขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัยหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งฯ เขียนโดย Admin 264
[พร0023.3/ว472-31มค67]การดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก การผลิตการจำหน่าย และการตลาด เขียนโดย Admin 248
[พร0023.3/ว460-30มค67]การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เขียนโดย Admin 147
[พร0023.3/ว455-30มค67]ขอกำชับให้หน่วยจัดซื้อเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน เขียนโดย Admin 203
[พร0023.3/ว441-30มค67]การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 259
[พร0023.3/ว440-30มค67]แนวทางการใช้จ่ายเงินของ อปท.กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถูกพับไปโดยผลของกฏหมาย เขียนโดย Admin 192
[พร0023.3/ว432-29มค67]การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. เขียนโดย Admin 170