แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4540-7ธ.ค.65]การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย"สวัสดิการหนังสือเพื่้อเด็กปฐมวัย" เขียนโดย Admin 145
[พร0023.3/ว4565-8ธ.ค.65]แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เขียนโดย Admin 120
[พร0023.3/ว4546-7ธ.ค.65]การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี2565ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2565 เขียนโดย Admin 128
[พร0023.3/ว452-6ธค65]ขอความรืวมมือ อปท.ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกาาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและรายงานให้จังหวัดทราบ เขียนโดย Admin 134
[พร0023.3/ว4502-6ธค65]รับสมัครคัดกเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค และประจำเขต เขียนโดย Admin 61
[พร0023.3/ว4475-1ธค65]ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 109
[พร0023.3/ว443-1ธค65]แจ้งเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านทาง Facebook live สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เขียนโดย Admin 86
[พร0023.3/ว13872-1ธค65]ให้อำเภอแจ้ง อปท.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯตรวจสอบรายการงบประมาณฯ เขียนโดย Admin 152
[พร0023.3/ว441-30พย65]แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมบำบัด ได้จัดบริการบอดี้ กรอง กัน แก้พฤติกรรมเสี่ยงเด็กพิเศษ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 118
[พร0023.3/ว440-30พย65]การประชุมหารือหรือเพื่อส่งเสริมหารดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านช่องทาง webex และ facebook live เขียนโดย Admin 163