แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว792-22กพ67]การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 232
[พร0023.3/ว83-21ก.พ.67]การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดอปท. เขียนโดย Admin 278
[พร0023.3/ว720-19กพ67]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 248
[พร0023.3/ว74-16กพ67]แจ้งการขยายระยะเวลาการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 เขียนโดย Admin 266
[พร0023.3/ว694-16กพ67]ประกาศศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Admin 204
[พร0023.3/ว71-12กพ67]แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) เขียนโดย Admin 178
[พร0023.3/ว611-12กพ67]เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับสนามสอบ เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว601-9กพ67]การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Admin 143
[พร0023.3/ว61-8กพ67]ขอให้ อปท.แจ้ง สถานศึกษาในสังกัดส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบฯ เขียนโดย Admin 185
[พร0023.3/ว543-6กพ67]ขอเชิญนำนักเรียนทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการ พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื้อสัตย์ กตัญญูและความดี สู่เยาวชน ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 211