แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1049-12มี.ค.67]ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 277
[พร0023.3/ว1003-8มีค67]การจัดซุ้มทำประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขียนโดย Admin 251
[พร0023.3/ว1000-8มีค67]การยกเลิกการอยู่เวรของครุและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 233
[พร0023.3/ว959-5มีค67]การส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาขอสถานศึกษา สังกัด อปท. เขียนโดย Admin 224
[พร0023.3/ว958-5มีค67]ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ เขียนโดย Admin 219
[พร0023.3/ว950-5มีค67]การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ เขียนโดย Admin 150
[พร0023.3/ว944-5มีค67]ซักซ้อมการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 211
[พร0023.3/ว933-4มีค67]การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 206
[พร0023.3/ว914-1มีค67]การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพจากการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 182
[พร0023.3/ว799-22ก.พ.67]การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Admin 247