แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2494-29มิย66]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2566 เขียนโดย Admin 591
[พร0023.2/ว2490-29มิย66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2566 เขียนโดย Admin 444
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2566 เขียนโดย Admin 542
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2566 เขียนโดย Admin 742
[พร0023.2/ว2440-23มิย66]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล[ก.อบต.]แทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 279
[พร0023.2/ว2401-21มิ.ย.66]ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 360
[พร0023.2/ว2381-19มิย66]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 250
[พร0023.2/ว287-19มิย66]แจ้งยื่นแบบสำรวจข้อมูลครูฯ เขียนโดย Admin 300
[พร0023.2/ว286-19มิย66]แจ้งประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.ค.พ.ค้าชำระฯ เขียนโดย Admin 238
[พร0023.2/ว285-16มิย66]แจ้งประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.ค.พ.ค้าชำระฯ เขียนโดย Admin 220