แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3707-29กย66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 236
[พร0023.2/ว3706-29กย66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการหรือพนั เขียนโดย Admin 287
[พร0023.2/ว3625-26กย66]แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงต่อมาถูกผู้กล่าวหาได้ออกจากราชการ เขียนโดย Admin 186
[พร0023.2/ว434-25กย66]แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 152
[พร0023.2/ว502-1พย66]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายงานผลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 291
[พร0023.2/ว4145-31ตค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2566 เขียนโดย Admin 507
[พร0023.2/ว4127-31ตค66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบต.(ฉบับที่ 2)พ.ศ 2566 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.2/ว4126-31ตค66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 247
[พร0023.2/ว4123-31ตค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2566 เขียนโดย Admin 527
[พร0023.2/ว4095-30ตค66]แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 24 กค 2566 เขียนโดย Admin 314