แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2566 เขียนโดย Admin 783
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2566 เขียนโดย Admin 666
[พร0023.2/ว2768-19กค66]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 430
[พร0023.2/ว2767-19กค66]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 360
[พร0023.2/ว340-19กค66]ขอประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 228
[พร0023.2/ว338-18กค66]กำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี และแผนแม่บมการพัฒนาบุคลากร 3 ปี ของ อปท. เขียนโดย Admin 327
[พร0023.2/ว2715-18กค66]โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 3 กิจกรรมตรวจติดตามและนิเทศงาน เขียนโดย Admin 326
[พร0023.2/ว2713-18กค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 176
[พร0023.2/ว332-13กค66]ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 เขียนโดย Admin 433
[พร0023.2/ว2678-13กค66]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 193