แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3904-12ตค66]ซักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง เขียนโดย Admin 233
[พร0023.2/ว463-11ตค66]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 262
[พร0023.2/ว462-11ตค66]แต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 145
[พร0023.2/ว3431-8กย66]การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 624
[พร0023.2/ว404-7กย66]แจ้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อปท.ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตาม QR Code เขียนโดย Admin 268
[พร0023.2/ว3369-5กย66]แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน และการยื่นข้อเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้ เขียนโดย Admin 338
[พร0023.2/ว398-4กย66]แจ้งสำนักงาน สกสค.ปรพกาศปิดทำการและหยุดให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ฯ เขียนโดย Admin 239
[พร0023.2/ว3291-29ส.ค.66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 414
[พร0023.2/ว3333-31สค66]สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบงประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 188
[พร0023.2/ว393-30สค66]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม และพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างคนเดิม) ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 1197