แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4069-3พย65]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 436
[พร0023.2/ว4070-3ตค65]ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบต.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 907
[พร0023.2/ว4153-9พย65]การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เขียนโดย Admin 356
[พร0023.2/ว4117-8พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรที่ 1 เขียนโดย Admin 175
[พร0023.2/ว4119-8พย65]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 264
[พร0023.2/ว4118-8พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 312
[พร0023.2/ว395-8พย65]ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประเทศ เขียนโดย Admin 176
[พร0023.2/ว393-8พย65]การจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ ก.ถ. และ สำนักงาน ก.ถ. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯ เขียนโดย Admin 178
[พร0023.2/ว394-8พย65]ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวิธีทดลองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการกู้เงิน ช.พ.ค. เขียนโดย Admin 161
[พร0023.2/ว4050-2พย65]ผลการคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาล เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 181