แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3137-22สค65]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เขียนโดย Admin 242
[พร0023.2/ว3130-19สค65]สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 178
[พร0023.2/ว3117-18สค65]สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน(ทต. และ อบต.) เขียนโดย Admin 263
[พร0023.2/ว3084-17สค65]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริาหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 236
[พร0023.2/ว354-15สค65]แจ้ง อปท.ในพื้นที่ได้รับทราบและอนุญาตให้ผู้มีรายชื่อเดินทางเข้าร่วมสัมมนาโครงการฯ ดังกล่าว เขียนโดย Admin 274
[พร0023.2/ว350-11สค65]แจ้งเลื่อนกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 284
[พร0023.2/ว342-9ส.ค.65]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิมและพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม(ต่อสัญยาจ้างพนักงานจ้างคนเดิม)ปีงบประมาณพ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 368
[พร0023.2/ว2960-8สค65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR)เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 432
[พร0023.2/ว340-8ส.ค.65]การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. เขียนโดย Admin 276
[พร0023.2/ว337-5สค65]ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี(โบนัส) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 928