แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว286-19มิย66]แจ้งประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.ค.พ.ค้าชำระฯ เขียนโดย Admin 213
[พร0023.2/ว285-16มิย66]แจ้งประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.ค.พ.ค้าชำระฯ เขียนโดย Admin 195
[พร0023.2/ว284-19มิย66]แจ้ง อปท.ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอเครื่องราชฯ เขียนโดย Admin 260
[พร0023.2/ว2368-16มิย66]การตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท.ที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 282
[พร0023.2/ว2340-15มิย66]การสำรวจบุคลากรด้านสาธาารณสุขของ อปท.เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 270
[พร0023.2/ว2333-15มิย66]โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 278
[พร0023.2/ว2306-14มิย66]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 290
[พร0023.2/ว276-13มิย66]ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ให้ อปท.รับทราบ เขียนโดย Admin 251
[พร0023.2/ว2062-26พค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 760
[พร0023.2/ว2061-26พค66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 386