แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3625-26กย66]แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงต่อมาถูกผู้กล่าวหาได้ออกจากราชการ เขียนโดย Admin 170
[พร0023.2/ว434-25กย66]แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 134
[พร0023.2/ว502-1พย66]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายงานผลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 271
[พร0023.2/ว4145-31ตค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2566 เขียนโดย Admin 485
[พร0023.2/ว4127-31ตค66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบต.(ฉบับที่ 2)พ.ศ 2566 เขียนโดย Admin 234
[พร0023.2/ว4126-31ตค66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 229
[พร0023.2/ว4123-31ตค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2566 เขียนโดย Admin 502
[พร0023.2/ว4095-30ตค66]แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 24 กค 2566 เขียนโดย Admin 298
[พร0023.2/ว4088-27ตค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 157
[พร0023.2/ว4087-27ต.ค.66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ไปพลางก่อนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เขียนโดย Admin 160