แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4034-25ตค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 152
[พร0023.2/ว3684-28กย66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2566 เขียนโดย Admin 480
[พร0023.2/ว487-24ตค66]มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 306
[พร0023.2/ว4009-24ตค66]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้สนการบริหารงานบุคคลของ อปท.รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 213
[พร0023.2/ว3962-18ตค66]การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้ัน ประจำปีงบปร เขียนโดย Admin 212
[พร0023.2/ว3945-17ตค66]การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยนการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 233
[พร0023.2/ว3927-16ตค66]ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการหรือกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 194
[พร0023.2/ว466-12ตค66]แต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 310
[พร0023.2/ว467-12ตค66]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.เพื่อกำหนดประโยชน์และตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 679
[พร0023.2/ว3904-12ตค66]ซักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง เขียนโดย Admin 254