แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4047-2พย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 555
[พร0023.2/ว4027-1พย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 506
[พร0023.2/ว4031-2พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.2/ว3996-31ตค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลสงพนักงานเทศบาล(ก.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 152
[พร0023.2/ว3940-27ตค65]หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีของ อปท. เขียนโดย Admin 297
[พร0023.2/ว3978-31ตค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 154
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 704
มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 637
[พร0023.2/ว371-27ตค65]ประชาสัมพันธ์ อปท.เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 216
[พร0023.2/ว3944-27ตค65]การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขียนโดย Admin 163