แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว467-2กพ66]แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 370
[พร0023.2/ว468-2กพ66]การกำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่) เขียนโดย Admin 311
[พร0023.2/ว436-31มค66]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 430
[พร0023.2/ว426-31มค66]กำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่) เขียนโดย Admin 372
[พร0023.2/ว425-31มค66]แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำหแน่งสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 358
[พร0023.2/ว403-30มค66]การขอรับเครื่องหมายชูเกียรติ ประกาศยนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 230
[พร0023.2/ว59-27ม.ค.66]การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 359
[พร0023.2/ว385-27ม.ค.66]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2566 เขียนโดย Admin 455
[พร0023.2/ว376-27ม.ค.66]สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เขียนโดย Admin 273
[พร0023.2/ว377-27ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล เขียนโดย Admin 187