แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1185-24มีค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 292
[พร0023.2/ว1158-23มีค65]การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เขียนโดย Admin 326
[พร002.2/ว169-23มีค65]แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 424
[พร0023.2/ว1125-21มีค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 332
[พร0023.2/ว1112-18มีค65]กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. สายงานการสอน เขียนโดย Admin 412
[พร0023.2/ว1111-18มีค65]แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เขียนโดย Admin 396
[พร0023.2/ว1114-18มีค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 394
[พร0023.2/ว1106-18มีค65]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น(กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2562) เขียนโดย Admin 342
[พร0023.2/ว1017-14มี.ค.65]หารือการขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่ เขียนโดย Admin 468
[พร0023.2/ว151-10มี.ค.65]ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลกรอบอัตรากำลังตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ในอปท. เขียนโดย Admin 490