แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว150-10มี.ค.65]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและจำนวนรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 477
[พร0023.2/ว991-10มี.ค.65]การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอดูคะแนนการสอบและกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 472
[พร0023.2/ว963-9มี.ค.65]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้(ฉบับที่2)พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 556
[พร0023.2/ว139-4มีค65]แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ เขียนโดย Admin 417
[พร0023.2/ว2648-4มีค65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 512
[พร0023.2/ว878-3มีค65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 556
[พร0023.2/ว864-3มีค65]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 518
[พร0023.2/ว127-2มีค65]ให้ อปท.แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในสังกัดทราบฯ เขียนโดย Admin 401
[พร0023.2/ว126-2มีค65]แก้ไขเพิ่มเติมการประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 332
[พร0023.2/ว125-2มีค65]การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เดือดร้อนหรือขาดแคลน เขียนโดย Admin 363