แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4059-16กย64]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย Admin 534
[พร0023.2/ว3984-13กย64]การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางขับเคลื่อนมาตรการให้บริหารของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 399
[พร0023.2/ว3885-6กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 346
[พร0023.2/ว3868-3กย64]แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. เขียนโดย Admin 507
[พร0023.2/ว380-3กย64]แจ้งตรวจสอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานศึกษา ระดับต้นฯ เขียนโดย Admin 462
[พร0023.2/ว3867-3กย64]ทบทวนการกำหนดห้วงเวลาในการเสนอขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแผนกำลัง 3 ปี เขียนโดย Admin 399
[พร0023.2/ว3839-2กย64]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 530
[พร0023.2/ว3836-2กย64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 400
[พร0023.2/ว3826-1กย64]ทบทวนการกำหนดห้วงระยะเวลาในการเสนอขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เขียนโดย Admin 416
[พร0023.2/ว3787-31สค64]กำหนดส่งผลงานครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ รอบเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 428