แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว90-10กพ65]ให้ อปท.แจ้งครูอาวุโสในสังกัดที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 ตามประกาศทราบ เขียนโดย Admin 444
[พร0023.2/ว586-10กพ65]โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 371
[พร0023.2/ว585-10กพ65]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 369
[พร0023.2/ว587-10กพ65]เลื่อนกำหนดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 เขียนโดย Admin 353
[พร0023.2/ว85-9กพ65]ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปาระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 669
[พร0023.2/ว570-9กพ65]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2564 เขียนโดย Admin 403
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 537
[พร0023.2/ว66-1กพ65]การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 449
[พร0023.2/ว453-1กพ65]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 706
[พร0023.2/ว435-31มค65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 536