แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4164-27กย64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 782
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 881
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 749
[พร0023.2/ว4117-21กย64]การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เขียนโดย Admin 536
[พร0023.2/ว4118-21กย64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจางในสถานศึกษา สังกัด อปท. เขียนโดย Admin 518
[พร0023.2/ว4104-20กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 397
[พร0023.2/ว4091-20กย64]ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. เขียนโดย Admin 452
[พร0023.2/ว4069-16กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 393
[พร0023.2/ว4059-16กย64]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย Admin 580
[พร0023.2/ว3984-13กย64]การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางขับเคลื่อนมาตรการให้บริหารของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 442