แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/13738-29พย65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 36
[สอง][พร0023.1/13694-28พย65]พร0023.1/13694-28พย65]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 105 กลับต้นสังกัด[สอง]งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรร เขียนโดย Admin 93
[วังชิ้น][พร0023.5/13678-28พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 49
[เมืองแพร่][พร0023.5/402-25พย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 67
[สูงเม่น][พร0023.5/13608-23พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 115
[สูงเม่น][พร0023.5/13610-23พย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 127
[สูงเม่น][พร0023.5/13613-23พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 90
[สูงเม่น][พร0023.5/13606-23พย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 66
[เด่นชัย][พร0023.4/13536-22พย65]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 97
[อบจ.][พร0023.5/13558-22พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท นายบุญเลิศ ชาติวัลลภ[อบจ.] เขียนโดย Admin 110