แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[วังชิ้น][พร0023.5/6640-29มิย66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 115
[วังชิ้น][พร0023.5/6636-29มิย66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 91
[สอง][พร0023.5/211-29มิย66]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 52
[ทม.][พร0023.6/6462-26มิย66]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[ทม.] เขียนโดย Admin 51
[วังชิ้น][พร0023.1/6608-29มิย66]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 69
[ร้องกวาง][พร0023.5/6547-28มิย66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 64
[เมือง][พร0023.5/209-28มิย66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมือง] เขียนโดย Admin 54
[ลอง][พร0023.5/6488-27มิย66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[ลอง] เขียนโดย Admin 74
[อบต.บ้านปง][พร0023.1/205-26มิย66]ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[อบต.บ้านปง] เขียนโดย Admin 103
[อบจ.][พร0023.5/6455-26มิย66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 54