แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สอง][พร0023.3/2819-9มีค64]การแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2564[สอง] เขียนโดย Admin 426
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/92-9มีค64]ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 405
[เทสบาลเมืองแพร่][พร0023.3/2358-3มีค64]ขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมและเดินทางออกนอกเขตจังหวัด[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 432
[เมืองแพร่][พร0023.5/2559-3มีค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่้น ประจำปีงบประมาณ 2564[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 469
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/86-3มีค64]แจ้งจัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านย่านยาว อ.หนองม่วงไข่[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 524
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2564-3มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 496
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2562-3มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 449
[อบจ.][พร0023.1/2514-3มีค64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 474
[ลอง][พร0023.3/2468-2มีค64]การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลบ้านปิน[ลอง] เขียนโดย Admin 481
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/2459-2มีค64]แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 460