แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/488-16ธค64]กำหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาครูปฐมวัยฯ เขียนโดย Admin 305
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/14996-14ธค64]การแต่งตั้ง(ย้าย)พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท.[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 290
[อบจ.][พร0023.3/14873-13ธค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 276
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/14825-9ธค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 370
[อบจ.][พร0023.3/14825-9ธค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 344
[อบจ.][พร0023.3/14975-14ธค64]การดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ และ รพสต.ให้แก่ อปท. ประจำปีงบ 65 ผ่านระบบประชุมทางไกล[อบจ.] webconference เขียนโดย Admin 226
[ลอง][พร0023.5/14903-13ธค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ลอง] เขียนโดย Admin 253
[สูงเม่น][พร0023.5/14901-13ธค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 251
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/14685-3ธค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 266
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/14800-8ธค64]การแต่งตั้ง(ย้าย)พนักงานสถานธนานุบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 302