แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.3/4473-21เมษ64]ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 834
[สูงเม่น][พร0023.5/4430-20เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 350
[เมืองแพร่][พร0023.3/4226-9เมษ64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ่ทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ิ 7) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 328
[สูงเม่น][พร0023.5/4175-8เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให่แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 342
[เมืองแพร่][พร0023.5/4118-7เมษ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบัคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564[เมืองแพร่]) เขียนโดย Admin 333
[อบจ.][พร0023.5/4123-7เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[อบจ.] เขียนโดย Admin 297
[อบจ.][พร0023.3/4117-7เมษ64]ประชาสัมพันธ์การสรรหากรมการสุขภาพแห่งชาติ[อบจ.] เขียนโดย Admin 309
[เมืองแพร่][พร0023.5/4088-7เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 302
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/4093-7เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 264
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/3990-5เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 294