แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ร้องกวาง][พร0023.5/4881-28เมษ65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 195
[ร้องกวาง][พร0023.5/4883-28เมษ65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 197
[ร้องกวาง][พร0023.5/4907-28เมษ65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 190
[สอง][พร0023.1/4807-27เมษ65]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่[สอง] เขียนโดย Admin 313
[เมืองแพร่][พร0023.3/4778-26เมษ65]การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 236
[เมืองแพร่][พร0023.3/4784-26เมษ65]ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 191
[เมืองแพร่][พร0023.1/4757-26เมษ65]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 203
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/4749-26เมษ65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรกรณีเดินทางออกนอกเขตจังหวัด[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 218
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/4735-26เมษ65]ขอยุบตำแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 210
[เด่นชัย][พร0023.3/4738-26เมษ65]ขอให้เปิดบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคารพร้อมทั้งโอนเงินคงเหลือและดอกเบี้ยผ่านระบบ Teller Payment[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 207