แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว189-11เมษ65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 264
[พร0023.1/ว183-7เมษ65]แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการและสถานที่ในการจัดอบรมฯ เขียนโดย Admin 272
[พร0023.1/ว182-5เมษ65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 250
[พร0023.1/ว1252-30มีค65]แผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา เขียนโดย Admin 344
[พร0023.1/ว1251-30มีค65]แผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 เขียนโดย Admin 291
[พร0023.1/ว110-31มีค65]ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Google meet เขียนโดย Admin 211
[พร0023.1/ว179-28มีค65]แจ้งซักซ้อมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 230
[พร0023.1/ว1190-24มีค65]ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 251
[พร0023.1/ว174-24มีค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 269
[พร0023.1/ว164-21มีค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 261