แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว1488-21เมษ65]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นมืออาชีพ ในยุค New Normal เขียนโดย Admin 277
[พร0023.1/ว1489-21เมษ65]การเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 เขียนโดย Admin 215
[พร0023.1/ว192-12เมษ65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 เขียนโดย Admin 252
[พร0023.1/ว189-11เมษ65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 245
[พร0023.1/ว183-7เมษ65]แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการและสถานที่ในการจัดอบรมฯ เขียนโดย Admin 257
[พร0023.1/ว182-5เมษ65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 234
[พร0023.1/ว1252-30มีค65]แผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา เขียนโดย Admin 328
[พร0023.1/ว1251-30มีค65]แผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 เขียนโดย Admin 273
[พร0023.1/ว110-31มีค65]ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Google meet เขียนโดย Admin 198
[พร0023.1/ว179-28มีค65]แจ้งซักซ้อมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 216