แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว1761-11พค65]การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 เขียนโดย Admin 180
[พร0023.1/ว230-10พค65]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 157
[พร0023.1/ว223-9พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 เขียนโดย Admin 186
[พร0023.1/ว224-9พค65]การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 163
[พร0023.1/ว1695-6พ.ค.65]แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 239
[พร0023.1/ว216-3พค65]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2565 เขียนโดย Admin 192
[พร0023.1/ว548-3พค65]แจ้งกำหนดจัดงานสัมมนาและฝึกอบรมสัญจรฯ เขียนโดย Admin 226
[พร0023.1/ว218-3พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 เขียนโดย Admin 176
[พร0023.1/ว1408-21เมษ65]มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 258
[พร0023.1/ว200-25เมษ65]ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 231