แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว216-9พค66]มอบหมายหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 234
[พร0023.1/ว1794-3พค66]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ(หลักสูตรระยะสั้น) เขียนโดย Admin 395
[พร0023.1/ว1756-1พค66]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 420
[พร0023.1/ว1737-28เมษ66]ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Admin 407
[พร0023.1/ว1735-28เมษ66]ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Admin 260
[พร0023.1/ว203-27เม.ย.66]การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 เขียนโดย Admin 264
[พร0023.1/ว201-26เมษ66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 เขียนโดย Admin 250
[พร0023.1/ว1606-21เมษ66]ขอเชิญประชุมเข้าร่วมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Admin 280
[พร0023.1/ว1492-10เมษ66]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ(ศึกษาดูงาน) การบริหารท้องถิ่นเป็นเลิศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย Admin 430
[พร0023.1/ว177-10เมษ66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 เขียนโดย Admin 241